ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)


 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานปลูกป่าปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน ในหัวข้อ "ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน" และ การปลูกป่าปลูกคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชาวบ้าน และทำให้ได้เรียนรู้ในการ สร้างคนโดยเพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความภูมิใจของคนในท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (UniverCity) แห่งภูมิภาคตะวันตก โดยได้เชิญผู้บริหารของทุกส่วนงานเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือก ในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล