ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)


 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมชมการสาธิตกระบวนการผลิตชา ชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ดูงานโรงงาน กระดาษสา โรงงานทอผ้าและเย็บผ้า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ เพิ่ม ศักยภาพการผลิต โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ตนมีคุณค่า จากนั้นได้รับเกียรติจาก ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ผู้นำรุ่นใหม่ในพื้นที่ เป็นวิทยากรบรรยาย การปลูกกาแฟ การบริหารจัดการ ด้านเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ และได้ศึกษาดูงานแปลงป่าเศรษฐกิจนวุติไซด์ ๑ และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย

ชมหอแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นหอพระราชประวัติ ได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาทของราชสกุลมหิดล ที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมคิดดี มุ่งมั่นประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จากนั้นเดินทางไปยังสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชาวบ้านฯ

ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ภายใต้แนวคิด เรียนรู้อย่างไร? คิดอย่างไร? รู้สึกอย่างไร? กับ 2 วันที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งกลุ่มและระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอแนวคิดของ แต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและก่อเกิดประโยชน์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้