ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)


 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนา การศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมี Mr.Antony Herring ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา โครงการพัฒนา ดอยตุงฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีด้วยกัน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี 2.โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 3.โรงเรียนขาแหย่งพัฒนา 4.โรงเรียนป่าซางนาเงิน 5. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 6. โรงเรียนบ้านผาฮี้ 7. โรงเรียนคีรีสมวงศ์ 8. โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิทย์ 8 ชมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เด็กเรียนรู้ "อย่างเป็นธรรมชาติ" ของโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา ชมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนา ดอยตุงเป็นต้นแบบทางด้านการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับท้องถิ่น และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมฟังบรรยายสรุป “โครงการขยายผลการพัฒนาทางเลือก ในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ หอแห่งแรงบันดาลใจ โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดและบูรณาการ งานวิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อหารือในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่