บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
ยกระดับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาไทยสู่เวทีอาเซียน


 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมS31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัย อีกทั้งยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/โปสเตอร์ ในสาขาวิชาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์, การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ The Future of Graduate Education in ASEAN Plus Three โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และนักวิชาการจากประเทศเกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดแสดงสินค้าของบริษัท ต่าง ๆ