บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดแถลงข่าว 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงค์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะนำรายได้เข้า “กองทุนเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 50 ปีบัณฑิตวิทยาลัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูงให้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บัณฑิติวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอนกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรม รางวัลและของที่ระลึก สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ

ผศ.ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารออมสิน บัณฑิตอพาร์ทเมนต์โรงพยาบาลธนบุรี 1การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการการบิน ธนาคารกรุงไทย โรงพยาบาลพญาไท 3 ธนาคารธนชาติ ตลอดจนส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนโครงการ

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.JogAndJoy.com , www.grad.mahidol.ac.th  หรือสมัครที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (สาขา) ทุกแห่งของบัณฑิตวิทยาลัยและหรือสมัครหน้างาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามโทร. 0-2441-4125 ต่อ 217-218 หรือ 112 -113