ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาองค์การและการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม