ม.มหิดล ได้รางวัล “เพชรนครา” ประเภทมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล”เพชรนครา” ประเภทมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชถมสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นผลให้คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่าง จึงได้มอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติแก่ทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา