ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผุ้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖


 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร ราชนาวิกสภา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันในโอกาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ. เดวิด ดี. โฮ, นพ.แอน โทนี เอส.ฟอซี (จากสหรัฐอเมริกา ) และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ บารอน ปีเตอร์ ปิย็อต (จากราชอาณาจักรเบลเยียม) ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง