สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ MU Research Expo 2013


 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 และทรงบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Multi-disciplinary approaches for prevention and treatment of cancers”

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ ระดับโลก มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การสร้างเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเป้าในหลายสาขา ที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ทางการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลายประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกมากยิ่งขึ้น การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปีนี้จัดในหัวข้อ “MU Research Networking : Working Together toward Excellence” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รู้จักผลงานวิจัยของกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันกับ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่