เวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน


 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “เวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน” เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เปลี่ยนการศึกษา เพื่อคุณภาพของเด็ก” โดยเน้นให้เปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษาเป็นสำคัญ จากการเรียนเพื่อสอบ มาเป็นการนำความรู้ ความสามารถที่ได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดผ่านความคิดและการลงมือทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริง จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงาน “การศึกษาวิจัยต้นทุนชีวิตเด็กจาก 3 บริบท” โดย นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวชี้วัด และแนวทางเสริมสร้างทักษะความรู้ จิตสำนึกที่ดี ทั้งต่อตัวเด็กรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมในการจัดการกับปัญหา หรือสภาวะความเสี่ยงต่างๆของเด็กในอนาคต

ในช่วงบ่ายเป็นการเปิดเวที “ระดมเสียงปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน” รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ นักวิชาการ และเด็กนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อยื่นขอเสนอนโยบายทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป