“ยังมีดอกไม้ในโลกหลังกำแพง” เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 48


 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จัดเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 48 เรื่อง “ยังมีดอกไม้ในโลกหลังกำแพง” โดย คุณอรสม สิทธิสาคร นักเขียนผู้ถ่ายทอดชีวิตของผู้ต้องขัง และคุณอวยพร สุธนธัญญากร นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ ห้องสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากรทั้งสองท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าไปเป็นจิตอาสาในทัณฑสถานหญิงและทัณฑสถานชาย ภายใต้ “กลุ่มจิตอาสาเพื่อนหลังกำแพง” สร้างกิจกรรมต่างๆ ผสมผสานเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสทบทวนสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้น หันมองย้อนกลับในสิ่งที่ผ่านมา

คุณอวยพร ได้เล่าว่า ก่อนนี้ที่ทำงานกับชุมชน ไม่คิดว่าจะได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสาและเข้าไปเห็น “อิสระภาพบนพื้นที่จำกัด” มองเห็นข้อจำกัดต่าง ๆ ด้านหลังกำแพงสูงนั้น ที่ล้วนมีกฎเกณฑ์มากมายครอบอยู่เพราะเกรงว่าจะส่งผลกับการปกครองของผู้คุม ทำให้คนทำงานจิตอาสาทำงานยากมาก แต่กลุ่มก็ได้พยายามจนเป็นที่ยอมรับและเกิดการเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่ “กลุ่มจิตอาสาเพื่อนหลังกำแพง” ทำขึ้นนั้น จะเป็นกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการจัดดอกไม้ (นักโทษชาย) เพื่อให้นำความรู้สึกอีกด้านหนึ่งถ่ายทอดออกมา สร้างความประทับใจใหม่, กิจกรรมวันเกิด, กิจกรรมธรรมเทศนา, กิจกรรมอ่านบทกวี และการทำนิทานภาพ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักโทษได้ดีที่สุด สำหรับผู้ต้องขังหญิงมีการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่ความเปราะบางมีมากกว่าต้องพยายามให้ผู้ต้องขังหญิงเลิกโทษและลดคุณค่าตัวเอง โดยทำให้เข้าใจโครงสร้างเรื่องเพศและสังคม นำความคิดตีค่าแบบเปลือก ๆ ออกไปให้ได้ นำเรื่องการภาวนาและสติเป็นฐานที่จะทำให้ความสุขที่ขาดหายไปกลับคืนมาแม้จะใช้เวลามากก็ตาม แต่เมื่อเราเริ่มเปิดเรื่องทุกข์ของเค้าเราต้องหาวิธีและออกแบบเรื่องราวให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าและทำให้คนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในโลกหลังกำแพงและในสังคมนอกกำแพงได้อย่างมีความสุขที่แท้จริงได้