มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ


 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด “กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวและร่วมใจพัฒนาพื้นที่ถวายเป็นพุทธบูชา”

นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นความสำคัญของการก่อตั้งวิทยาลัยฯเป็นปีที่ 30 และ ตอบรับการสนับสนุนนโยบายหลักของ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ยึดปัญหาของชุมชนเป็นที่ตั้งรอบมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเน้น การพัฒนาด้านกายภาพของพุทธมณฑล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเที่ยวชื่นชมเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติร่วมแรงร่วมใจกัน ปลูกต้นไม้เหลืองปรีดียาธร และ จัดพื้นที่หน้าศาลาพระไตรปิฏก หินอ่อนของพุทธมณฑลเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ของวิทยาลัยนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน