มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในชุมชนศาลายา

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Teaching English for Fun-Shalala” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในชุมชนพื้นที่ศาลายา ณ ศูนย์การค้าเดอะศาลายามอลล์ จ. นครปฐม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอด นายอำเภอพุทธมณฑล และ คุณกนกกร แทนไกรศร ผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะศาลายามอลล์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และ ให้ข้อคิดเห็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบายหลักของศาสตราจารย์คลินิคนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในวันนั้นทำเป็นรูปแบบการเล่นเกมส์ ซึ่งออกแบบกิจกรรมโดยอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 20 คน ผลการจัดได้รับความพึงพอใจจากน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 50 คน มีบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้รู้จักวิถีชีวิต ความมีน้ำใจของคนไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพื้นที่ศาลายาอีกด้วย