สำนักงานข้อมูลสมุนไพรจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร


 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร ณ วัดพระนอน ตำบลบางพระนาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังแนะนำการเตรียมยาสมุนไพรอย่างง่ายเพื่อใช้สำหรับตนเองและครอบครัวให้แก่เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปกว่า 120 คน