คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ STEM ร่วมกันจัดทำ "จักรยานปั่นปันน้ำ"


 

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล และคณะครูโรงเรียนวัดบางปลาจีด และชุมชนวัดบางปลาจีด จังหวัดนครนายก จัดโครงการ STEM ร่วมกันจัดทำ "จักรยานปั่นปันน้ำ" เพื่อมอบให้กับ โรงเรียนวัดบางปลาจีดจังหวัดนครนายก เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้

1. ด้านการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ใช้จักรยานปั่นปันน้ำเป็นต้นแบบ

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักในโรงเรียนสำหรับจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

3. ด้านสุขภาพ โดยการจัดให้นักเรียนปั่นจักรยานรดน้ำผักบนแปลงผักจะทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกายสุขภาพดีแข็งแรงตามวัย

4. ด้านสังคม ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชนวัดบางปลาจีด ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป