คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล


 

-คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ E-Book

-Code of Good Governance Mahidol University E-Book

-คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ PDF

-Code of Good governance Mahidol Unversity PDF

ส่วนที่ 4

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

2.การเปิดเผยเอกสารมหาวิทยาลัย

3.นโยบายความขัดแย้ง

4.มาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

5.จรรยาบรรณผู้บริหาร

6.จรรยาบรรณคณาจารย์ 2551

7.จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา

8.พรบ.คุ้มครอง ส่งเสริม แพทย์แผนไทย

9.พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช

10.พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

11.พรบ.สัตว์งานวิทยาศาสตร์

12.ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ 2554

13.ข้อบังคับฯอุดหนุนวิจัย 2551

14.ประกาศ กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

15.พิธีสารคาร์ตาเฮนา

16.พิธีสารนาโงยา

17.แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

18.แนวปฏิบัติชีวภาพ เทคโนชีวภาพ

19.มาตรการ มคจค 2556

20.จรรยาบรรณนักวิจัย 2554


***** ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล*****

วิดีโอ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560