การค้นหาต้นแบบสำหรับกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ลงนามความร่วมมือกับ ๓ ภาคีหลัก ในโครงการโรงเรียนต้นแบบ "เด็กไทย...ไม่เฉื่อย"


 

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ พร้อมคณะวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ๒) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ๓) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ๔) โรงเรียนปากกรานพิทยา ๕) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และ ๖) โรงเรียนอินทร์บุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการฯ เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทย...ไม่เฉื่อย ในโครงการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย (เด็กไทย...ไม่เฉื่อย: We Active)

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ผู้ที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมได้ร่วมคิดร่วมวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะนำสู่ปฏิบัติการระหว่างคณะทำงานในระดับโรงเรียน และตัวนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้รูปแบบกิจกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุ่มนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ต้นแบบกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการนำมาปรับใช้ในชั่วโมงกิจกรรม "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ ธันวาคม ๑๕๕๙ ณ โรงเรียนนำร่องทั้ง 6 โรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 0 2441 0201-4 ต่อ 202, 215 เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th