คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (Junior Camp 2016) ครั้งที่ 8 และกิจกรรม CSR
จุดประกายฝัน ปันความรู้วิทยาศาสตร์ SC2 : Smart City Smart Community


 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp 2016) ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด (SC2 : Smart City, Smart Community) ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมี ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -30 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน ICT และเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้าน University Engagement หรือการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับสังคม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการด้าน ICT เบื้องต้นในแต่ละด้าน ได้แก่ Programming, Multimedia, Computer System & Computer Network และ Database & Software Application และความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และยังได้เข้าร่วมอบรม Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคู่ความร่วมมือชั้นนำได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 16 โรงเรียนชั้นนำ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่