นักศึกษามหิดล อินเตอร์ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน


 

ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2559 รวม 10 วัน

ค่ายอาสาฯครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่วิทยาลัยจำนวน 8 คน นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนบ้านยางกว่า 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการออกค่ายอาสาครั้งนี้คือการสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสนามกีฬา สร้างแปลงปลูกผักเพื่อการเรียนรู้ และสร้างเตาเผาขยะ โดยได้แบ่งกลุ่มการจัดกิจกรรมในข้างต้นได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานสอน และกลุ่มงานบริการอาหาร ผู้เข้าร่วมค่ายจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ตามทีมต่างๆ จนครบทุกทีม เพื่อเรียนรู้งานต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนานักศึกษา โดยใช้กิจกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชน เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีจิตอาสาจิตสาธารณะรับใช้สังคม