มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 283 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ใน QS World University Rankings 2016/17


 

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings 2016/17 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 283 ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่อันดับที่ 295 ในปีที่ผ่านมา

การประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 2 แห่งที่ติดในมหาวิยาลัยชั้นนำ 300 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับที่ 252 และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 283 นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยของไทยอีก 6 แห่ง ที่ติดในอันดับที่ 551-701+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และค่าน้ำหนัก ดังต่อไปนี้

1. Academic Reputation 40%

2. Citations per Faculty 20%

3. Faculty Student 20%

4. Employer Reputation 10%

5. International Faculty 5% & International Students 5%

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงสานต่อนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน เป็นหลักในการผลักดัน และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา การเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตให้เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016