อบรม "จดจำ" ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ


 

วันที่ 20 เมษายน 2559 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและสอนวิธีการใช้เครื่อง "จดจำ" ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่อยู่ในวัยทำงาน ช่วงอายุ 30 - 50 ปี เพื่อนำเครื่องไปใช้ชีวิตประจำวัน ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เครื่องจดจำที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้หลักการคือ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลการกดปุ่มตามรหัสอักษรเบลล์ บันทึกข้อมูลในอีอีพรอม (EEPROM) และแสดงผลด้วยเสียงผ่าน MP3 module ที่เก็บเสียงในรูปอักขระ (ก, ข, ค,... A, B, C) นอกจากนี้เครื่อง "จดจำ" ยังทำงานได้เหมือน bluetooth keyboard สามารถควบคุมและส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้สามารถส่งข้อมูลต่อให้คนปกติได้โดยผ่าน E-Mail หรือ SMS รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมวาจา (Vaja) ที่พัฒนาโดยเนคเทค ในการสังเคราะห์เสียงให้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์อ่านข้อความเป็นประโยค โดยการเชื่อมต่อผ่าน Smart Phone ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับเครื่องของต่างประเทศ แต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามาก นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีขนาดกระทัดรัด ทำให้พกพาได้สะดวกและใช้งานง่ายอีกด้วย