มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร


 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ