“จักรยานปั่นปันน้ำ” เพื่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ต.คลองโยง


 

26 มิ.ย.60 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน ESR (Engineering Social Responsibility) ร่วมวางผังทำกรอบแปลงเกษตรและจักรยานปั่นปันน้ำ เพื่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และใช้จุดเด่นนี้เป็นแนวทางการศึกษานอกห้องเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย Digital SEP STEM" โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุน จาก มูลนิธิรากแก้ว สนง.คณะกรรมการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

จากนั้น เป็นการประชุม "สภาองค์กรชุมชนคลองโยง" เพื่อวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จะช่วยดูแลในเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อ Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ชุมชนรับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้โครงการเพื่อชุมชมหลายๆโครงการได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ