โครงการ "เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้คลังปัญญาผู้สูงอายุ"


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์บริจาคในโครงการ "เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้คลังปัญญาผู้
สูงอายุ"
ให้แก่ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.นครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อให้งสนของชมรมฯมีประสิทธิภาพต่อไป