พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
"โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร
ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา"


 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายศรีจรุง พันธัย รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ดร.ลำยอง แสนทวี ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา และ ดร.วัชรี จรจำรัส ผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล