โครงการ "ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยชีวภาพทีพีไอ"


 

15 ส.ค.2560 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ถ่ายทอดองค์ความรู้-สืบสานประเพณีวิถีไทยดั้งเดิม "การปลูกข้าวแบบนาดำ" จากปราชญ์ชุมชนให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9) โดยการปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น-ข้าวหอมมะลิโฉนดชุมชน แบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ และความยั่งยืนของเกษตรกร โดยกิจกรรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ ยากำจัดศัตรูพืขแบบอินทรีย์ จากบริษัท ทีพีไอโพลีนชีวะอินทรีย์ จำกัด