แสดงความยินดีกับ 2 วารสาร EnNRJ และ JPSS ที่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS


 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดี กับวารสาร Environment and Natural Resources Journal: EnNRJ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยวารสารเข้าฐานข้อมูลระดับชาติ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ตั้งแต่ปี 2008 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index – ACI ในเดือนตุลาคม 2014 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการมองเห็น (Visibility) ผลงานของนักวิจัย วารสารจึง ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journal (DOAJ) ในเดือนมกราคม 2017 ทั้งนี้วารสารได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล EBSCOhost และ Clarivate Analytics Database (Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews) ในเดือนสิงหาคม 2017 และตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS เมื่อเดือนกันยายน 2017 จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ วารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS (TCI-TRF-Scopus Collaboration Project) และตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS เมื่อเดือนกันยายน 2017 จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS (TCI-TRF-Scopus Collaboration Project และวารสาร Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES (JPSS) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม JPSS ได้เปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์ จากรูปเล่มสู่การตีพิมพ์แบบ online อย่างเต็มตัวในปี 2014 ซึ่งทางวารสารก็ยังคงเป็นวารสารที่สนับสนุนที่จะเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย และบทความต่างๆ โดยไม่คิดใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนเข้าฐาน SCOPUS นั้น JPSS อยู่ในฐานข้อมูล TCI, ACI และ POPLINE และฐาน JPSS เข้าฐาน SCOPUS เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งฐานข้อมูล POPLINE นั้นจะรวบรวมบทความจากวารสารด้านประชากร การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในปี 2559 ฐานข้อมูล TCI ซึ่งรวบรวมวารสารวิชาการของไทย โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในปี 2554 ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) หรือ ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์และการอ้างอิงจากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2558 ฐานข้อมูล EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ในปี 2560 ฐานข้อมูล J-Gate เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นประตูเชื่อมสู่สารสนเทศในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ในปี 2560 สำหรับฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือจากนักวิจัยในการอ้างอิง ในเดือนพฤศจิกายน 2560