โครงการ “ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงตกค้าง”


 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงตกค้าง” ควบคู่กับการส่งเสริมแผนแม่บทและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพกลุ่มทวารวดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม การเป็น Food Innopolis และรองรับทิศทาง Thailand 4.0

ซึ่งจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างนั้น ถือเป็นแหล่งการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย ทว่ากระบวนการเร่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรบางอย่าง ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหาการปนเปื้อนของสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกันดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่างๆ พร้อมกับการตรวจอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ประชาชน ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภค ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยส่งเสริมในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพที่บูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย