“อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนยายผู้ป่วยอัจฉริยะ” (Intelligence Patient Lifting Equipment)


 

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมนักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ” (Intelligence Patient Lifting Equipment) จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรือการพยุงผู้ป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ นอกจากนี้พนักงานผู้ให้บริการอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเกิดจากการทํางาน (Occupational Disease) ได้ เช่น อาการปวดหลัง ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้นการนําอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางด้านคลินิกเข้ามาช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทํางานได้ “อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ” จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์สามารถช่วยลดภาวการณ์เสี่ยงของโรคที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยลดผลกระทบต่อผู้ป่วยอันเกิดจากการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการทํางาน ลดจํานวนบุคลากรในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันโรคอันจากการทํางานของผู้ให้บริการได้อีกด้วย แนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ ต้องการนำไปใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซ้าย และผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง โดยจะช่วยยกผู้ป่วยจากรถส่วนตัวไปที่เตียงหรือรถเข็น หรือจากเตียงหรือรถเข็นไปยังรถส่วนตัว ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง สามารถปรับระดับความสูงในการยกได้ มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีการออกแบบที่ทันสมัยใช้งานได้