โครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา"


 

31 ก.ค.60 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง และอำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา" ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์ฯ นายโชติ สายยืนยง ประธานสวัสดิการชุมชน และงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำ "Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง" ด้วยนำผักตบชวาที่ได้ไปทำปุ๋ยอินทรีย์

การบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในแม่น้ำ ลำคลอง ให้เป็นคลองสวย น้ำใส และการนำวัชพืช(ผักตบชวา) มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในคราวเดียวกัน เนื่องจากผักตบชวามีแร่ธาตุครบทุกหมู่สำหรับพืช ได้แก่ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% และ โปแตสเซียม 2.5% สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จึงนำมาตากแห้งที่ลานตากของสหกรณ์ฯ ที่เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการ ๙๑๐๑ ที่ได้วางแผนกันไว้ จึงเป็นการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้แบบยั่งยืนโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าและเป็นปุ๋ยชีวภาพ