โครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11"


 

23-25 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยทีมงาน ESR บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาที่มีจิตอาสาร่วมโครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11" ณ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท เดอเบล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ทาสีภายในอาคารใหม่ทั้งหมด รวมทั้งจัดซื้อหนังสือและชั้นหนังสือบางส่วน รวมทั้งซ่อมแซมชั้นหนังสือของเก่าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแบบสื่อวีดีทัศน์ ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ให้สามารถสืบค้นหาข้อมูลและความรู้ได้ทางออนไลน์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในโรงเรียน ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้รักการอ่าน