ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์


 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานจดจำ จัดอบรมแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องและมอบเครื่อง “จดจำ (MEM)” ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ยังคงใช้ slate และ stylus ในการจดบันทึกขณะเรียนหนังสือ โดยกดกระดาษให้เป็นปุ่มนูนและใช้นิ้วอ่านแบบเดิมอยู่

มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่อง “จดจำ” เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาจดบันทึกขณะเรียนหนังสือหรือสนทนาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเครื่อง “จดจำ” มีลักษณะเป็นคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์ที่มีหน่วยความจำในตัว สามารถจดบันทึก แก้ไข ทำสำเนา อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ smart phone เพื่อรับ-ส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังผู้อื่นได้อีกด้วย