MUIC – Shalala กล้าดี กล้าอาสา


 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (MUIC Social Engagement) เน้นความสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการสอดแทรกกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือนอกเวลาเรียน เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา ยึดหลักการตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีทักษะความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีจิตอาสาและคุณธรรม พร้อมช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส ที่สำคัญคือการสร้าง “คนดี มีปัญญา นำพาสุข” สู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกที่ดีในอนาคตต่อไป

หน่วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการ MUIC Shalala กล้าดี กล้าอาสา "สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสังคมเพื่อชุมชน_ถอดบทเรียน_ทำจริง_เห็นผลจริง" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงเรียนวัดถ้ำองจุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาจิตอาสา อาจารย์ พนักงาน และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล กว่า 50 ท่าน ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา พลังจิตอาสา การสร้างฝายชะลอน้ำ ชมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำของเขื่อนฯ ถอดบทเรียนการเรียนรู้ ร่วมจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 130 คนของโรงเรียนวัดถ้ำองจุ และร่วมแรงร่วมใจกันสสร้างฝายชะลอน้ำ โดยความร่วมมือสานสัมพันธ์เครือข่ายหลายภาคส่วน ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ชุมชนรอบโรงเรียนวัดถ้ำองจุ ทีมงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลจากการจัดกิจกรรมทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมสานสัมพันธ์จิตอาสา ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนอนาคตต่อไป