กิจกรรม "ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว"


 

24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม "ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว" ในแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ของโครงการ "ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์" ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบศตวรรษที่ 21 เรียนจากของจริง-ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคี ความผูกพันให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเกษตรกร สหกรณ์บ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีพีไอชีวะอินทรีย์ ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงผู้อำนวยการ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ที่เข้ามาเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา" วิถีชีวิตพอเพียงร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในหลักสูตร M.Eng.(Integrated Chemical Engineering) ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย จากกิจกรรมดังกล่าวด้วย