"โครงการวิศวะมหิดล....ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านองจุ"


 

22-24 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อสังคม ร่วมกันทำ "โครงการวิศวะมหิดล....ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนบ้านองจุ" อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองพันทหารราบที่ 9 กองพันเสนารักษ์ องค์กรบริหารงานส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านองจุ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น การทำฝายชะลอน้ำเป็นหลักการหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยก่อสร้างฝายขวางทางกั้นลำน้ำขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน ช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน