"วิศวะมหิดล ปันน้ำใจสู่ชุมชน"


 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "วิศวะมหิดล ปันน้ำใจสู่ชุมชน" โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล ทำพิธีมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับชุมชนสหกรณ์หมู่บ้านมั่นคง สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อรองรับงานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลครัวเรือน ระบบบัญชี การพิมพ์เอกสารทั่วไปรวมถึงการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ