"โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ"


 

วันที่ 27 พ.ค. 60 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนสวัสดิการเพื่อสังคมบ้านสหกรณ์คลองโยง กรมการพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัด "โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ" เพื่อถ่ายทอดความรู้สืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยกลุ่มนักศึกษารากแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมกันจักรสานตะกร้าด้วยทางและใบมะพร้าว และสานกระเป๋าจากต้นปรือ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาแปรรูป ทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย