มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี


 

เมื่อวันที่18 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Prof. Dr. Ba Han อธิการบดีมหาวิทยาลัยทวาย ซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทวาย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วย ได้แก่ Prof. Dr. Tin Tin Hla , Head of Law Department , Prof. Dr. Myo Myo Myat, Head of Chemistry Department และ Prof. Dr. Kyu Kyu Myint, Head of Myanmar Language ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภายหลังการเจรจาเสร็จสิ้น นักศึกษา MU Gide จากวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเยี่ยมชมวิทยาเขต Lab พิพิธภัณฑ์ธรณี พิพิธภัณฑ์พืช และชมแปลงสาธิตการเกษตร ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในช่วงเทศกาลสงกรานต์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบสำนักสหวิทยาการใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากพื้นที่ทวายเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต