งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560


 

26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2560 ในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน ทั้งหมด จำนวน 19 ราย 8 หน่วยงาน ดังนี้

1.นางรัตนา เพ็ชรอุไร กองบริหารงานวิจัย                           11. นายแมน อินทร์กระทึก กองกิจการนักศึกษา

2. นางยุพยง พิระภิญโญ กองแผนงาน                               12. นายประทีป เชื้อน้อย กองกิจการนักศึกษา

3. นางสุวรรณา อนุบัณฑิตกุล กองทรัพยากรบุคคล                13. นางนิตยา ภู่มีเจริญ กองพัฒนาคุณภาพ

4. นางสาวปราณี เหลืองศิริธัญญะ กองคลัง                          14. นายจรูญ คำพญา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5. นางรัศมี พรหมจอม กองคลัง                                        15. นายสมคิด ทับทิมหอม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

6. นางศิริรัตน์ ตั้งติดธรรม กองคลัง                                    16. นายอาทร เมืองรมย์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

7. นางกฤษณา ศิริรักษ์ กองกิจการนักศึกษา                         17. นายบุญเลิศ ต่ายกระทึก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

8. นางอรุณรุ่ง รตะบุตร กองบริหารงานทั่วไป                        18. นายประเสริฐ ภู่เพ็ชร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

9. นางชลิตา อยู่ประเสริฐ กองทรัพยากรบุคคล                     19. นางพงษ์ศักดิ์ แช่มลือนาม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

10 นายสุรพล ตะเพียนทอง กองบริหารงานทั่วไป

ช่วงแรกเป็นการชมวิดีทัศน์ของผู้เกษียณอายุงาน จากนั้น นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุงานพร้อม มอบของที่ระลึก นางรัตนา เพ็ชรอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ชมการแสดงขอบคุณผู้เกษียณอายุงานฯ จากกองทรัพยากรบุคคล, กองคลัง และกองบริหารงานวิจัย ปิดท้ายด้วยการขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะจากผู้เกษียณอายุงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและอาลัย มิตรภาพและความทรงจำที่ดี