ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560


 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งมีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นงานวิจัยที่ทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม ซึ่งนักวิจัยผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐" ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานเด่นในด้านฟิสิกส์อวกาศ: กัมมันตรังสีรอบโลก พายุสุริยะ รังสีคอสมิก และการขนส่งในพลาสมาปั่นป่วนในอวกาศ นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๓๐ ปีของการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ที่มอบให้แก่นักฟิสิกส์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล เป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูงตั้งแต่วัยเด็ก (Gifted Child) จึงได้เรียนข้ามชั้น โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี และจบปริญญาเอก อายุเพียง ๒๓ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้เริ่มทำงานในประเทศไทย โดยเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากนั้นมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ และในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล เป็นผู้ริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ ๔๐ แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ในวัย ๔๙ ปี ยังมีบทบาทในการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในเรื่องพายุสุริยะ อนุภาคพลังงานสูง และเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ทั่วไป โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี