นโยบายการวิจัย

 

การสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธาน เป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 - 2555 โดยมีนโยบายส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่างๆ โดยดำเนินการ

ส่งเสริมการสรรหา สร้างและรักษานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ

ส่งเสริมการสร้างสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสร้างทีมนักวิจัยและกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะ/สถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความต้องการของแหล่งทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในหลักการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระทางวิชาการ

ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชน ให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.