ขอแสดงความยินดีแด่ สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

ขอแสดงความยินดีแด่ สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 37th International Conference on Veterinary Science เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------