รางวัล The Commendable Research Award

 

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 มีการรับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสาขาต่างๆ รวมถึงรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ สาขาวิชาเภสัชการ (นานาชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2554 ในระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

2. ดร.ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ (นานาชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST”

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นอีกด้วย

 

 

---------------------------------------------------------------