รางวัล The Commendable Research Award

 

ขอแสดงความยินดีแก่ สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล The Commendable Research Award ในงานประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 The VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2012) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

---------------------------------------------------------------