นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7 ประเภทนิสิต นักศึกษา จัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ชื่อผลงาน “ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” เป็นผลงานของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิระจรัส นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายธันวา พัฒนพณิชกุลม นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 3 ท่าน คือ ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ริเริ่มโครงการ, ผศ.ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ จาก คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ แพทย์หญิง วิภาวี ลักษณากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ผลงานนี้เกิดจากการบูรณาการ 3 หน่วยงานภายในมหิดล ร่วมพัฒนาระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนิเมชัน ช่วยให้ผู้ป่วยฯบำบัดด้วยความเพลิดเพลิน และกระตือรือร้นในการบำบัดตัวเองมากยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลมาแล้วจาก 5 เวทีประกวดประกวดทั้งในและต่างประเทศในปี 2555 ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก Student Design Challenge (Technology Category) ในงาน The 6th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology – ICREATE-2012, Singapore.

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14: NSC 2012” ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ

3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ”The IEEE Senior Project Contest 2012” สาขา ICT applications.

4. รางวัลผลงานดีเด่น การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011 ประเภท Embedded System, และ

5. รางวัลที่ 3 จาก True Innovation Awards 2011 ประเภท IDEA SEED

รางวัลดีเด่น ผลงานคือ Surgical Operation Simulation: SOS โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย นายสุทธิพงษ์ อนุชิตโอฬาร นายภัทรพล งามเลิศ นายพงษ์พัฒน์ รัตนอมรพิน และนายนิรัช ตติยานุพันธ์วงศ์โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ พร้อมด้วยนายแพทย์ทองดี ชัยพาณิชย์ จากวิทยาลัยศัลยแพทย์ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้าน Simulation

ทั้งนี้การประกวดเจ้าฟ้าไอที ถือเป็นการส่งเสริมบุคลากร ในการพัฒนาด้าน ICT ให้ทัดเทียมกับต่างชาติและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ ทั้ง 2 ผลงานดังกล่าว มีความโดดเด่นจนสามารถคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติมาได้โดยนักศึกษาเจ้าของรางวัลชนะเลิศ จาก ผลงานระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อฯ จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิคณะกรรมการจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

 

 

 

---------------------------------------------------------------