อาจารย์จากสถาบันโภชนาการรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ จากสถาบันโภชนาการ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) ณ มหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เป็นรางวัลที่ ProSPER.Net-Scopus จัดขึ้นทุกปีเพื่อมอบให้กับนักวิจัยหรือวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี มีผลงานตีพิมพ์ทั้งคุณภาพและปริมาณในฐาน Scopus และมีส่วนสำคัญในงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยการพิจารณาตัดสินรางวัลนั้นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ (United Nation University, UNU) เป็นผู้ดำเนินการและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ 3 ท่านเป็นผู้พิจารณาผตัดสิน ซึ่งในปีนี้ มีการนำเสนอผลงาน ประกาศผล และมอบรางวัลในการประชุม ณ มหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

 

---------------------------------------------------------------