นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ได้รับรางวัลที่ 4 ระดับประเทศในงาน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2013

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับรางวัลที่ 4 (รางวัลชมเชย) จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2013) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 63 ทีม สำหรับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นทีมผสมระหว่างภาควิชาโภชนาวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน และทีมจากหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวณัฐทิชา ตั้งพานิชยานนท์ และ 2. นางสาววรัญญา เต็มทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลที่ 4 จากการเข้าแข่งขันในครั้งนี้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------