คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลจากงานประกวดปฏิทินดีเด่นระดับประเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือรางวัลปฏิทินดีเด่น และรางวัลออกแบบดีเด่นจากงานประกวดปฏิทินดีเด่นระดับประเทศ รางวัลสุริยศศิธร ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยคณะได้ส่งปฏิทินชุด “มหาพุทธบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่” เข้าร่วมประกวดในปฏิทินชนิดแขวน ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้เข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ (องคมนตรี) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

ปฏิทินชุดนี้มีแนวคิดและจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบของพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากระดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นจากศรัทธาบารมีอันแก่กล้าของชาวพุทธทั้งหลายด้วยความเคารพบูชา นอกจากนี้ ยังได้นำเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นศิลปะที่นับเป็นวัฒนธรรมในการบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของคนไทยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้ง มาตัดต่อ ตกแต่งและร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อกระตุ้นให้ชาวพุทธได้ระลึกถึงคุณค่าและที่มาของจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งปัจจุบันอาจขาดความสนใจอยู่บ้าง นอกจากนี้ การใช้ภาษาอังกฤษทำให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่อาเซียนและสากลที่เริ่มให้ความสนใจในการศึกษาศาสนาพุทธอย่างกว้างขวางและรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ปฏิทินนี้จึงเป็นปฏิทินที่รวบรวมสิ่งซึ่งทรงคุณค่าสองสิ่งของพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ใช้เป็นปฏิทิน เป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นของที่ระลึกที่ให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับและเก็บเข้าห้องพระในที่สุด

 

 

 

---------------------------------------------------------------