นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาเครื่อง“จดจำ”ช่วยคนตาบอดไทยในการจดบันทึก
 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาเครื่อง “จดจำ” เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาในการจดบันทึกข้อมูลรวมไปถึงควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ด้วย โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวด2 เวทีใหญ่ คือ“True Innovation Award 2012 ประเภท IDEA SEED” เมื่อวันที่8มกราคม 2556 และจากเวที “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) สาขา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2556

ดังนั้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาพัฒนาอุปกรณ์ “Braille Note Taker” นี้ขึ้นเพื่อช่วยคนตาบอดไทยโดยตั้งชื่ออุปกรณ์ว่า “จดจำ”ซึ่งทีมผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี , นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ, นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ โดยมี ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เครื่องจดจำที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้หลักการที่ง่ายกว่าแต่ให้ผลใกล้เคียงกับของต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากไม่เกิน 2,500 บาท หลักการทำงาน คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลการกดปุ่มตามรหัสอักษรเบลล์ บันทึกข้อมูลในอีอีพรอม (EEPROM) และแสดงผลด้วยเสียงผ่าน MP3 module ที่เก็บเสียงในรูปอักขระ (ก, ข, ค,... A, B, C) นอกจากนี้เครื่อง “จดจำ” ยังทำงานได้เหมือน bluetooth keyboard สามารถควบคุมและส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้สามารถส่งข้อมูลต่อให้คนปกติได้โดยผ่าน E-Mail หรือ SMS รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมวาจา (Vaja) ที่พัฒนาโดยเนคเทค ในการสังเคราะห์เสียงให้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์อ่านข้อความเป็นประโยค นอกจากนี้ ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด ทำให้พกพาได้สะดวกและใช้งานง่าย

โดยเรามีโครงการจะมอบเครื่อง “จดจำ” นี้ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด 14 แห่งทั่วประเทศ จำนวน86 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนตาบอดไทยได้ทดลองใช้ ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวครบ 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------