ม.มหิดล คว้ารางวัล Silver Award จากการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2013

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Silver Award ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการแสดงนิทรรศการ ภายใต้ Theme “สังคมสูงวัย ชาวไทยเป็นสุข” ซึ่งคณะนักวิจัยจาก 5 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ กลุ่ม Huahin Hospice, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันโภชนาการ ร่วมกันนำผลงานวิจัยมาจัดทำเป็นนิทรรศการ เพื่อนำเสนอในงาน “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

1. โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การเดินทางของผู้สูงอายุไทย

3. เดินดี – เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตก

4. ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคม

5. ผู้สูงอายุ: ประชากรตรงกลางที่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ

6. Development of Local Recipes for the Elderly

7. ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา และน้ำลายเทียม

8. โรคของผู้สูงอายุ

9. ผู้สูงอายุกับสมองเสื่อม

10. อาหารผู้สูงอายุ

การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัย เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบู๊ทของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้ง 5 วัน

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------